CICD with Kubernetes

CICD with Kubernetes
Tiếp theo thực hành dựng cụm Kubernetes thì chạy các chương trình trên cụm cần 1 dây chuyền để tự động hóa và hệ thống hóa các chuỗi. Video này mình sử dụng Circle CI và ArgoCD để dựng lên một chuỗi CICD. Phục vụ cho việc release các ứng dụng do mình tự quản lý.
Read more →

Dựng cụm Kubernetes bằng K3s trên Google Cloud Platform

Dựng cụm Kubernetes bằng K3s trên Google Cloud Platform
Ở nhà có 2 cái máy Raspberry Pi không xài nên mình quyết định học lại Kubernetes để deploy một số workload hiện đang quản lý. Trước tiên là sử dụng các VM miễn phí trên GCP để thực hành. Đợt này là cơ hội tốt vì hiện đang có chương trình miễn phí cho các VM chạy arm64.
Read more →