Generative AI hiện cũng đang phát triển khá mạnh về tạo hình ảnh. Tháng rồi mình có trải nghiệm thử việc dùng AI để làm 1 nhân vật. Thử đặt mục tiêu là làm influencer đồ. Video này mình chia sẻ trải nghiệm sử dụng AI để tạo hình ảnh và một hướng dẫn nhanh setup lên 1 cái Colab để sử dụng Stable Diffusion.