Hi, my name is Quang Tran aka Chop Tr.
Welcome to my blog.

Dựng cụm Kubernetes bằng K3s trên Google Cloud Platform

Dựng cụm Kubernetes bằng K3s trên Google Cloud Platform
Ở nhà có 2 cái máy Raspberry Pi không xài nên mình quyết định học lại Kubernetes để deploy một số workload hiện đang quản lý. Trước tiên là sử dụng các VM miễn phí trên GCP để thực hành. Đợt này là cơ hội tốt vì hiện đang có chương trình miễn phí cho các VM chạy arm64.
Read more →

Today I Learned

Today I Learned
I begin the habit of writing things down when I find it interesting. It will improve my workflow and help me into a more organized mode.
Read more →

How this website was built with Hugo and Notion

How this website was built with Hugo and Notion
Continue on my last note building this website. I’ve move the process of editing my website to Notion.
Read more →

Typescript Monad

Tìm hiểu về monad qua Typescript
Read more →

Near Line Connect Script

Preparation for Line Presentation Workshop Talk script
Read more →

Near Line Connect

Preparation for Line Presentation Workshop
Read more →

How To Use Ed25519 Dalek Message Signing

Pure Rust example for using Edwards 25519 to sign and verify message
Read more →

How To Structure App study note

How To Structure App study note
How To Structure App study note
Read more →

1 Program, 3 Languages

1 Program, 3 Languages
Same program written in 3 programming languages: Typescript, Haskell, Rust. Thereby experiencing environment and gaining new knowledge.
Read more →

Học haskell qua code scheduled-blocks video script

Học haskell qua code scheduled-blocks video script
Đây là một chương trình viết lại của một repo khác cũng đã thực hiện việc tính toán block slot leader trên blockchain Cardano. Source gốc viết bằng Python. Mình quyết định mục tiêu sẽ là convert hết các Chức năng và Công thức của repo đó thành Haskell, phục vụ việc học ngôn ngữ này.
Read more →